Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De rechtsverhouding tussen Optiek Wim Truyens NV, met maatschappelijke zetel te Tervuursesteenweg 210, 3060 Bertem, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0701713737  ("OPTIEK WIM TRUYENS") en eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de Website ("de Koper") wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden. Alle andere voorwaarden of aanpassingen van onderhavige Voorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk door OPTIEK WIM TRUYENS  zijn goedgekeurd.

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot OPTIEK WIM TRUYENS’ hiertoe voorziene website (www.optiekwimtruyens.be), de aangeboden producten op de Website of de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, gelieve dan contact op te nemen met OPTIEK WIM TRUYENS’ Klantendienst:

  • door het zenden van een brief aan volgend adres: Optiek Wim Truyens NV, Tervuursesteenweg 210, 3060 Bertem, België
  • telefonisch naar het volgend nummer: +32 (0)16/48.08.75 Van dinsdag tot en met vrijdag, van 9u00 tot 17u00

Om een bestelling te plaatsen, dient u minstens 18 jaar oud te zijn.

Door het plaatsen van een bestelling op de Website bevestigt de Koper uitdrukkelijk de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard. De Koper vinkt hiertoe het voorziene vakje met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden & privacy policy” aan.

OPTIEK WIM TRUYENS behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in voorkomend geval aan te passen. Telkens de Koper producten wenst te bestellen via OPTIEK WIM TRUYENS’ website, dient de Koper deze voorwaarden na te kijken om zich ervan te verzekeren dat hij/zij de Algemene Voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op het moment dat de Koper de overeenkomst aangaat met OPTIEK WIM TRUYENS.

Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de Veelgestelde vragen (“FAQ”). Indien deze Veelgestelde Vragen (“FAQ”) tegenstrijdig zouden zijn met deze Algemene Voorwaarden hebben deze laatste voorrang.

Voorwerp en sluiting van de overeenkomst

Optiek Wim Truyens verkoopt zonnebrillen en optische monturen, eventueel met glazen op sterkte.

OPTIEK WIM TRUYENS biedt via haar Website de mogelijkheid aan om de daar aangeboden Producten te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben tot doel de modaliteiten aangaande de verkoop via de Website tussen OPTIEK WIM TRUYENS en de Koper te bepalen. Onder andere met betrekking tot de bestelling, de betaling, de levering en herroeping.

Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden de aanbiedingen op de Website slechts ten informatieve titel. Deze aanbiedingen zijn derhalve ook steeds vrijblijvend. Verder gelden de aanbiedingen steeds zolang de voorraad strekt.

De Koper bezit de mogelijkheid in het kader van de webwinkel afzonderlijke producten, naar gewenste hoeveelheid, uit het OPTIEK WIM TRUYENS online aanbod uit te kiezen en deze door aanklikken van de knop "in winkelmandje" in een elektronische winkelmandje verzamelen.

Vervolgens verkrijgt de Koper een overzicht van de inhoud van zijn of haar winkelmandje en kan de Koper de geplaatste bestelling afronden door te drukken op de knop “Doorgaan naar Kassa”. Hierna dient de Koper alle vereiste gegevens in te voeren en de juistheid van deze gegevens te bevestigen door het klikken op de knop “Plaats uw bestelling”.

Tenslotte zal de klant zijn betaling uitvoeren door één van de verscheidene betaalmethoden. Bij acceptatie van de betaling verkrijgt de koper een overzicht van zijn bestelling alsook een overzicht verzonden naar zijn e-mail adres.

Elke overgemaakte bestelling is in zijn geheel bindend voor de Koper, maar OPTIEK WIM TRUYENS is slechts gebonden vanaf de verzending van een orderbevestiging per e-mail. Wij raden u aan deze e-mail af te drukken en op te slaan. OPTIEK WIM TRUYENS behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren. Een bestelling wordt geacht te zijn verwerkt en goedgekeurd door OPTIEK WIM TRUYENS vanaf het moment dat de Koper bevestiging heeft ontvangen van OPTIEK WIM TRUYENS via E-mail. Na verzending van de e-mail komt een overeenkomst ("Overeenkomst") tussen OPTIEK WIM TRUYENS en de Koper tot stand.

Eventuele of beweerde onjuistheden in deze orderbevestiging moeten door de Koper op straffe van verval binnen de 8 dagen vanaf de verzendingsdatum van deze orderbevestiging schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

Indien OPTIEK WIM TRUYENS niet in staat is de Koper van een product te voorzien, bijvoorbeeld omdat het product niet langer meer voorhanden is of omdat er een fout opgetreden is in de weergave van de prijs zoals bepaald in artikel 5.6., zal OPTIEK WIM TRUYENS de Koper hierover zo snel mogelijk per e-mail informeren en zal OPTIEK WIM TRUYENS de bestelling van de Koper niet verwerken. OPTIEK WIM TRUYENS behoudt zich evenwel het recht voor om, indien een besteld Product niet meer voorradig is, de Koper een vervangproduct voor te stellen dat evenwaardig is van kwaliteit en prijs.

Voor het geval dat de Koper de producten reeds betaald heeft zal OPTIEK WIM TRUYENS de Koper dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen volgens dezelfde betaalmethode die de KOPER gebruikt heeft bij het plaatsen van de bestelling.

Productinfo Website

De afbeeldingen van de producten op de Website zijn enkel voor illustratieve doeleinden bestemd. Hoewel OPTIEK WIM TRUYENS er alles aan heeft gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kan OPTIEK WIM TRUYENS niet garanderen dat de weergave van de kleuren op het beeldscherm van de Koper exact overeenstemt met de kleur van de producten. De producten van de Koper kunnen iets afwijken van deze afbeeldingen.

Hoewel OPTIEK WIM TRUYENS er alles aan heeft gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle maten, gewichten, inhouden, dimensies en afmetingen weergegeven op de Website van OPTIEK WIM TRUYENS een redelijke afwijking kennen.

Herroepingsrecht

De Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper de OPTIEK WIM TRUYENS Klantendienst via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan eveneens door gebruik te maken van het in bijlage 2 van het boek VI van het Wetboek Economisch recht voorziene modelformulier.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Koper om zijn/haar mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Koper dient OPTIEK WIM TRUYENS’ Klantendienst via e-mail op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij de producten wenst terug te zenden, met vermelding van het betreffende bestelnummer, de producten en de hoeveelheid. Een terugbetaling zal worden toegekend nadat de producten zijn ontvangen en gecontroleerd op de terreinen van OPTIEK WIM TRUYENS. De Koper draagt ​​alle directe kosten die ontstaan ten gevolgen van dergelijke terugzending.

Als de Koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat OPTIEK WIM TRUYENS op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de overeenkomst te herroepen, van OPTIEK WIM TRUYENS terug. OPTIEK WIM TRUYENS betaalt de Koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

De Koper kan zich, naast de gevallen opgesomd in artikel VI. 53 van het Wetboek Economisch Recht, tenslotte niet beroepen op zijn/haar herroepingsrecht indien:

  • de geleverde producten op maat werden gemaakt naar de aanwijzingen en wensen van de Koper;
  • de geleverde producten van persoonlijke aard zijn;
  • de geleverde producten kunnen bederven of een verouderingsproces ondergaan;
  • de geleverde producten onvolledig, beschadigd, bevuild of op een aanzienlijke wijze gebruikt werden door de Koper.

Bij overmatige terugzendingen van bestellingen door de Koper behoudt OPTIEK WIM TRUYENS zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.

Prijs en betaling

De prijs van de producten wordt aangegeven in euro (EUR) en zijn inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn de op de dag van het aanbod op de Website van kracht zijnde prijzen.

OPTIEK WIM TRUYENS doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de betalingen via de Website zo efficiënt en veilig mogelijk verlopen. Hiervoor doet OPTIEK WIM TRUYENS een beroep op de veilige en betrouwbare betaalomgeving van Adyen.

De Koper betaalt de prijs bij het plaatsen van zijn/haar bestelling. De Koper verricht zijn betalingsverplichting door middel van Bancontact, Maestro, Homebanking, Visa, Mastercard, American Express en Ideal, naargelang gewenst.

OPTIEK WIM TRUYENS rekent geen beheers- en/of inningskosten aan voor de betaling van de bestellingen, tenzij expliciet vermeld wordt.

Betaling van de volledige prijs dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling. De verzending door OPTIEK WIM TRUYENS zal pas volgen nadat OPTIEK WIM TRUYENS de volledige betaling heeft ontvangen.

In geval van niet of niet tijdige betaling of andere soorten van betalingsproblemen, wordt het geheel van de aan OPTIEK WIM TRUYENS verschuldigde bedragen van rechtswege opeisbaar. Dit bedrag wordt eveneens van rechtswege vermeerder met jaarlijkse interesten ten belope van 7% van het origineel verschuldigde bedrag.

OPTIEK WIM TRUYENS neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de producten correct weergegeven zijn wanneer zij in het systeem worden opgenomen. De Website bevat echter een groot aantal producten en het is mogelijk dat, ondanks OPTIEK WIM TRUYENS' redelijke inspanningen, een aantal van de producten op de Website van een verkeerde prijs zijn voorzien. Indien OPTIEK WIM TRUYENS een fout ontdekt in de prijs van de producten die de Koper heeft besteld, zal OPTIEK WIM TRUYENS de Koper van deze fout op de hoogte brengen en de Koper de mogelijkheid aanbieden de aankoop voort te zetten aan de juiste prijs of de Koper de mogelijkheid laten de bestelling te annuleren. OPTIEK WIM TRUYENS zal de bestelling van de Koper niet verwerken totdat OPTIEK WIM TRUYENS instructies van de Koper ontvangen heeft. Indien OPTIEK WIM TRUYENS niet in staat is de Koper te contacteren via de contactgegevens die de Koper tijdens het bestelproces meedeelde, zal OPTIEK WIM TRUYENS de bestelling als geannuleerd beschouwen en stelt OPTIEK WIM TRUYENS de Koper hiervan schriftelijk in kennis. Er dient rekening mee gehouden te worden dat indien de fout aangaande de prijs duidelijk en onmiskenbaar is en ze redelijkerwijze had kunnen herkend worden door de Koper als een fout aangaande de prijs, OPTIEK WIM TRUYENS de producten niet aan de Koper hoeft te leveren aan de foutieve (lagere) prijs.

Levering

Tijdens het bestelproces kan de ervoor Koper kiezen om het bestelde product(en) kosteloos af te halen in een OPTIEK WIM TRUYENS winkel naar keuze of het bestelde product(en) te laten leveren op het adres vermeld tijdens de bestelling. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt voor elke levering in België een bedrag van 3,90 Euro aangerekend.

Bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden en in ieder geval binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van de e-mailbevestiging in overeenstemming met artikel 2.4. OPTIEK WIM TRUYENS is enkel verplicht te leveren indien de volledige betaling van de bestelling werd ontvangen. Indien het niet mogelijk is voor OPTIEK WIM TRUYENS om de producten in de aangegeven periode of hoeveelheden te leveren, dient OPTIEK WIM TRUYENS de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij gebreke hiervan kan de Koper de overeenkomst beëindigen.

Vertraging bij de levering van de Producten kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring van een bestelling en/of de ontbinding van de Overeenkomst, of de betaling van een schadevergoeding van om het even welke aard met zich meebrengen.

De Koper is verplicht de geleverde Producten door OPTIEK WIM TRUYENS op de afgesproken tijd en plaats aan te nemen en dient de leveringsbon te ondertekenen voor ontvangst. OPTIEK WIM TRUYENS levert producten niet verder dan op de begane grond van het gebouw van de Koper.

Indien er niemand beschikbaar is op het adres van de Koper om de levering in ontvangst te nemen, zal een afwezigheidbericht achtergelaten worden, waarna de Koper de bestelde Producten op te halen in het vermelde postkantoor of contact opnemen met BPOST om een nieuwe bezorgingsafspraak te  maken.

Zichtbare gebreken aan de buitenverpakking of andere mogelijke problemen met betrekking tot de levering moeten worden meegedeeld op de vrachtbrief of schriftelijk gemeld worden per aangetekende brief aan OPTIEK WIM TRUYENS binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen, met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek alsook de wens tot terugbetaling dan wel omruiling. Het betreffende Product dient eveneens binnen deze termijn van dertig (30) kalenderdagen aan OPTIEK WIM TRUYENS worden teruggestuurd.

Niettegenstaande het voorgaande, houdt het gebruik van de geleverde Producten door de Koper een onherroepelijke aanvaarding in.

Het risico op verlies en beschadiging van de Producten alsook de eigendom van de Producten gaan over op de Koper bij de levering.

Intellectuele Eigendom

De Koper erkent dat OPTIEK WIM TRUYENS of een van haar verbonden ondernemingen de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle onderdelen van haar Website, het productie- en bestelproces, de chemische samenstelling en de technische specificaties van de producten. Bovendien blijft OPTIEK WIM TRUYENS de exclusieve eigenaar van de naam, het merk en het logo waaronder de producten worden verkocht. De Koper verbindt zich ertoe geen vordering in te dienen betreffende de bovengenoemde intellectuele rechten.

Namaak

Optiek Wim Truyens wenst haar consumenten ook te beschermen tegen de verkoop van namaakproducten online. Daarom verwijst Optiek Wim Truyens graag naar de tips van het Europees Centrum voor de Consument om te vermijden dat je namaak koopt. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt.

Waarborgen en aansprakelijkheid

OPTIEK WIM TRUYENS’ aansprakelijkheid en waarborg zijn beperkt voor zover toegestaan door het Belgische recht.

OPTIEK WIM TRUYENS is verantwoordelijk voor verborgen gebreken en gebreken in vakmanschap met betrekking tot de gekochte goederen die binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de datum van levering optreden. Indien een gebrek tijdens deze periode optreedt, dient OPTIEK WIM TRUYENS het product te vervangen of te herstellen, naargelang de keuze van de Koper. Om zich op deze garantie te kunnen beroepen, dient de Koper de gebreken aan OPTIEK WIM TRUYENS per aangetekend schrijven te melden binnen een termijn van zestig (60) dagen nadat ze door de Koper zijn ontdekt of hadden moeten ontdekt worden en dient hij/zij het defecte product binnen die periode van zestig dagen via het Contactformulier aan de Klantendienst wwww.optiekwimtruyens.be terug te zenden. Deze garantie geldt enkel voor producten verworven door een in België gevestigde consument. Deze garantie heeft geen invloed op het recht van de Koper om zich op de wettelijke garantie te beroepen zoals voorzien in artikel 1649ter van het Burgerlijk Wetboek.

OPTIEK WIM TRUYENS zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Koper indien:

  • deze laatste de producten niet gebruikt heeft in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn  bestemd;
  • het betrokken Product werd aangepast, gewijzigd of hersteld;
  • het Product in kwestie door opzet of nalatigheid van de Koper beschadigd werd;
  • het Product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normale slijtage.

OPTIEK WIM TRUYENS’ contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid zal niet meer bedragen dan de respectieve grenzen van de aansprakelijkheid gedekt door de verzekering onderschreven door OPTIEK WIM TRUYENS. OPTIEK WIM TRUYENS’ verzekering biedt dekking tot een maximum van 1.000.000,00 euro per gebeurtenis en als jaarlijkse totaal.

OPTIEK WIM TRUYENS is niet aansprakelijk voor of verplicht tot het vergoeden van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) gederfde winst, verloren inkomsten,  beperkingen bij de productie, administratieve - of personeelskosten, verlies van klanten of vorderingen van derden.

De beperkingen inzake aansprakelijkheid in de 2 bovenstaande paragrafen vinden geen toepassing in het geval van bedrog, opzet of grove fout begaan door OPTIEK WIM TRUYENS of lichamelijke letsels of dood door toedoen van OPTIEK WIM TRUYENS’ nalaten.

OPTIEK WIM TRUYENS is niet aansprakelijk voor technische problemen die een impact hebben op de communicatie van informatie via haar Website. OPTIEK WIM TRUYENS is niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper voor enige wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van haar Website. Noch is OPTIEK WIM TRUYENS aansprakelijk voor websites waarnaar op haar Website verwezen wordt.

Voor het algemene gebruik van de Website wordt verwezen naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website die hierop betrekking heeft.

Persoonsgegevens

OPTIEK WIM TRUYENS bewaart de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR) en onze privacy policy.

De Koper kan met alle vragen die betrekking hebben op de verwerking van zijn persoonlijke gegevens terecht bij: klantendienst via info@optiekwimtruyens.be

Overmacht

Noch OPTIEK WIM TRUYENS, noch de Koper is aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan​​, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, demonstratie, technische defecten in de overdracht van communicatie, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde globale economische omstandigheden, vandalisme, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle omstandigheden die buiten de controle van OPTIEK WIM TRUYENS liggen en de normale gang van zaken verstoren, zonder dat van OPTIEK WIM TRUYENS vereist is om het onverwachte karakter van deze omstandigheden aan te tonen.

De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen nemen om de tijdelijke overmachtssituatie te overwinnen.

Indien de overmachtssituatie voor een periode van meer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elke partij het ​​recht de Overeenkomst te beëindigen zonder dat enige vorm van vergoeding verschuldigd is aan de andere partij

Overdracht

OPTIEK WIM TRUYENS kan de overeenkomst of enig deel daarvan aan elke persoon, firma of bedrijf overdragen.

De Koper is niet gerechtigd om de Overeenkomst of enig deel daarvan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van OPTIEK WIM TRUYENS over te dragen.

Overige

Storing of vertraging door OPTIEK WIM TRUYENS bij de handhaving van of gedeeltelijk handhaven van enige bepaling van de overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van haar rechten uit hoofde van de overeenkomst, nu of in de toekomst.

Indien op enig moment enige bepaling van deze algemene voorwaarden van verkoop op welke manier dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zouden zijn of worden onder de toepasselijke wetgeving, zal noch de wettigheid, noch de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en van de overeenkomst aangetast of beschadigd zijn op welke manier dan ook. OPTIEK WIM TRUYENS en de Koper zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle nodige maatregelen nemen om alle onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling, met in wezen dezelfde economische omvang voor de partijen en, in zoverre wettelijk is toegestaan, de oorspronkelijke bedoeling bevatten.

De originele van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden versie is opgesteld in het Nederlands. In geval van betwisting dienen deze Algemene Verkoopsvoorwaarden geïnterpreteerd en uitgelegd worden naar de tekst en geest van de Nederlandstalige versie.

Iedere kennisgeving, klacht, vraag enz. die betrekking heeft of zich baseert op onderhavige Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te gebeuren op het hierboven vermelde adres. De respectieve afzender is verantwoordelijk voor het bewijs van ontvangst van elke kennisgeving.

Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden zolang OPTIEK WIM TRUYENS online Producten verkoopt via haar Website.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van mogelijke discussies of onenigheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden eerst een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt bepaald aan de hand van de wettelijke woonplaats van de Koper.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl  .  Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr